Tüzük

TÜZÜK

OSTİM SANAYİCİ VE İŞİNSANLARI DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI:

Madde 1- Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği adlı bir dayanışma derneği kurulmuştur.  Derneğin kısa adı OSİAD’dır.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır.  Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3. T.C. Anayasasının öngördüğü prensipler ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren, bölgesel kalkınma yoluyla topyekun kalkınmayı amaçlayan, teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak, yüksek teknolojiye ulaşabilmek için teknoloji transferleri sağlamaya çalışan ve risk sermayesi için gerekli alt yapıyı hazırlayan yabancı sermaye ile ortaklıklar yaparak ulusal firmamıza uluslararası pazarlarda rekabet gücünü kazandırmaya yönelik, sivil toplum örgütü olma özelliğine sahip ülke menfaatleri çerçevesinde topluma hizmet ve üyelerine bilgi sağlamak ve ulusal çıkarlarımıza uygun çağdaş ve demokratik ülkelerin aynı paraleldeki mesleki kuruluş ve diğer uygun örgütleri arasında Dünya çapında dostluk ve iletişimler kurmak yoluyla uluslararası anlayış, iyi niyet, barış ve işbirliği ile birlik ve beraberlik olgusunu, hiçbir kişisel çıkar ve menfaat gözetmeksizin geliştirmek amacı ile Ostim ve çevresi Sanayici ve İş insanları olarak hizmet vermek, Organize Sanayi bölgesi kurmak, kurulan ve kurulacak olan Organize sanayi bölgelerine ortak olmak, müteşebbis heyette ve Organize Sanayi Bölgesi yasal organlarında yer almak.

Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği’nin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, sanayici ve iş insanlarının;

 1. İş, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali sorunları konularında çalışmalar yapmak,
 2. Üyeleri arasında yoğun bir biçimde beraberlik ve işbirliği sağlamak, kuruluş amacı aynı olan birlik ve/veya federasyona üye sıfatıyla katılmak ya da ayrılmak,
 3. Ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin kurulmasına teşvik ve yardım etmek, bu işlerle uğraşan birliklere işbirliğinde bulunmak ve katılmak.
 4. Teknoloji üretimi ve üretimde rekabet gücünün arttırılması konularında gerekli çalışmaları yapmaktır.

Madde 4.  Dernek bu amacına erişmek için aşağıdaki belirlenen konularda gerekli yöntemleri izleyip uygulayarak ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalarını sürdürür.

 1. Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel olmasını sağlamak üzere; sanayici ve iş insanları ile hizmet sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idare ve belediyeler, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki, sosyal ilişkilerini sağlamak.
 1. Türkiye çapındaki diğer dernekler ile birlikte Sanayici ve İş insanlarının sektörel bazdaki organizasyonlarını, örgütlenmelerini sağlamak, bilgi ve Pazar desteklerine yardımcı olmak, Ulusal ve Uluslararası boyutta kredilendirilmelerinde proje geliştirmek ve referans destekler sağlamak.
 2. Üyeleri olan sanayici ve iş insanlarının eğitim ve bilgilerini artırmak amacı ile her türlü seminer konferans panel ve toplantılar tertip etmek, sergi ve fuarlar açmak.
 1. İlgili bakanlıktan izin alarak çalıştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve amaçlarına yönelik olarak bilimsel araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, destek sağlamak ve işbirliği yapmak.
 1. Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete, kitap ve broşür yayınlamak.
 1. Dernek kendi amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar, satar, kiraya verir veya işletebilir.  Sahip olduğu malları rehin etme, ipotek verme ve gerektiğinde sahi olduğu varlıklar üzerinde krediler alma, leasing yoluyla mal edinme yoluna gidebilir.

g.   Üyelerine hizmet amacıyla dernek binası, lokal, okuma, kitaplık, dinlenme evi, açar ve her türlü inşaatı yatırabilir.  Sanatsal faaliyetlerde bulunabilir.

 1. T.C. Anayasası, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer yasaların imkan verdiği ölçüde aynı amaç için kurulmuş diğer OSİAD’lar ile ortaklaşa kurulan Federasyon, Birlik, Vakıflara katılabilir.  Amaçlarına uygun vakıf kurabilir veya kurulmuş vakıflara iştirak edebilir.
 1. Çalışmalarına yardımcı olmak üzere değişik unvanlarda personel istihdam edebilir.
 1. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması için sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak, personel ve işveren işbirliğinin yurt kalkınmasında en verimli, en faydalı yönde gelişmesine yardımcı olur.
 1. Yatırım ve çalışmaları, toplum yararını da gözeterek gerekli önceliklere, ihracatı artıracak, döviz sağlayacak, verimli alanlara yönelecek ve kalkınma planlarına yardımcı olacak şekilde teşvik eder, sınaî kalkınmayla ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.
 1. İlgili Bakanlıktan izin alarak Dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek Dünya çapında diğer kuruluşlar ile iyi niyet, dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurar.
 1. Ülkemizin diplomatik ve uluslararası ilişkileri paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, İslam Kalkınma Örgütü üyeleri, RCD, NATO üyesi ülkeler ve yetkili makamların izin vereceği, diğer dünya ülkeleri ile mesleki iş hayatını ilgilendiren konular Çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, bu konulardaki uluslararası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında görev almak, mesleki hizmetleri koordine etmek.
 1. Yüksek teknolojinin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirmek amacına yönelik uluslararası mesleki konferanslar tertip etmek.
 1. Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde sanayici ve iş insanlarımızın referans bilgi güven ve işbirliğini temin etmek.
 1. İş ve sanayi gelişimini temin etmek için uluslararası işbirliği içinde bulunduğu kurumlar ile üniversite öğrencilerine çırak ve mesleki eğitim öğrencilerine yurtiçinde ve yurtdışında eğitim imkanları sağlamak, gerektiğinde burs vermek.
 1. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayisi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğiti programları düzenlemek, fuar, kongre ve diğer organizasyonları tertip etmek.
 2. Vakıf kurmak.
 1. Gerektiğinde OSİAD İktisadi İşletmesini kurmak.
 1. Dernek, kurulmuş ya da kurulacak, kuruluş amaçları aynı olan birlik ve/veya federasyona üye sıfatıyla katılabilir ya da ayrılabilir.

Madde 5. Dernek din ve siyasetle uğraşmaz.  Dernekler Yasası’nın yasakladığı tüm durum ve eylemlerden kaçınır.

Madde 6. Dernek her türlü bölücülük ve ayrılığın karşısındadır.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde 7. Derneğin iki türlü üyesi vardır

 1. Asil üye
 2. Fahri Üye

Madde 8. Derneğe asil üye olabilmek için;

 1. Medeni haklarını kullanma yeteneğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak
 2. Kamu haklarından yasaklanmamış ve kısıtlanmamış olmak.
 3. Ağır hapis cezasına, taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla ağır hapis cezasına, yüz kızartıcı suçlardan ya da Dernekler Yasasının yasakladığı dernekleri kurmak, yönetim suçlarından kesin biçimde cezalandırılmamış olmak.
 4. Genel kurulca her dönem için saptanacak yıllık ve giriş ödentilerini ödemek.
 5. Akrabalık ilişkisi bulunmayan iki asil üyenin önerisini taşıyan dilekçesi ile yönetim kuruluna başvurmak.  Yönetim Kurulu üyeliğe kabul edip etmemekte serbesttir.  Ancak başvuruyu olumlu ya da olumsuz otuz (30) gün içinde karara bağlamak ve sonucu dilekçe sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.  Kurucular derneğin asil üyeleridir.
 6. Yönetim kurulunun ¾ oyu ile üyeliğe alınmak gerekir.
 7. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

FAHRİ ÜYE

Madde 9. Derneğe fahri üye olabilmek için;

 1. İlim, iş dünyasında, yurt içinde ve uluslararası alanda çalışma ve çabalarıyla tanınmış olmak.
 2. Derneğe önemli yardımları geçmek
 3. Asil üyelik koşullarını taşımak,
 4. Yönetim kurulu yada Genel Kurul tarafından kabul edilmek gerekir.  Fahri üyeler Genel Kurula katılıp söz alabilirlerse de oy hakları yoktur.  Aidat ödemeleri isteklerine bağlıdır.  Fahri üyeler organlarda görev alamazlar.

Madde 10.      Derneğe üye olmaları Dernekler yasasının ilgili maddesine göre müsaadeye bağlı olanların yetkili kurul, bakanlık ve makam olurunu başvurularına eklemeleri zorunludur.  Bu zorunluluk fahri üyeler için de geçerlidir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 11.      Aşağıdaki durumların varlığında Yönetim Kurulu kararı ile üyelik kaydı silinir.

 1. Üyelik koşullarının sonradan yitirilmesinde,
 2. Aidat borcunun yazılı bildirimini almış olmasına rağmen, belirtilen yeterli sürede ödememe durumunda,
 3. Derneğin amacına aykırı davranmak, yöneticilerin yetki ve görevlerini yerine getirmesinde güçlük çıkarmak, çalışma düzenini bozmak, sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunmak nedeniyle Onur Kurulunun önerisi üzerine Yönetim kararı ile üyelikten çıkarılmada, Yönetim Kurulu, çıkarılması istenen üyenin, dernek çalışmalarına ve organların toplantılarına katılmasını yasaklayabilir.
 4. Onur Kurulunun kararına karşı çıkan üyenin, ilk toplanacak Genel Kurula yazı ile itiraz hakkı vardır.  Genel Kurul, itiraz üzerine konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır.  İtiraz okunur, uzarsa özetlenir; gerekirse saptanacak zaman içinde itiraz edilen dinlenir.  Genel Kurulun kararı kesindir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 12.      Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkmış olur.  Ayrılma tarihine kadar ödenti borçlarından sorumludurlar.  Bu yolla ayrılanlar üyelik için yeniden başvurduklarında tüzüğün 8, 9 ve 10. Maddeleri yeniden göz önünde tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI, KURULUŞLARI, ÇALIŞMALARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13.      Derneğin organları şunlardır.

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetim Kurulu

d. Onur Kurulu

GENEL KURUL:

Madde 14.      Genel Kurul, derneğin en yetkili ve en üst organı olup asil üyelerden oluşur ve iki yılda bir, Şubat ayında Ankara’da toplanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden,  toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazeteyle ya da e-mektup ve internet ortamı da içinde medya yoluyla duyurularak toplantıya çağrılır.  Bu duyurudan yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.  İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantı duyurusunun yapıldığı gazete ile ya da e-mektup ve internet ortamı da içinde medya yoluyla üyelere duyurulur.  İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden başlayarak en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNTEMİ KARAR SAYISI:

Madde 15.      Genel Kurul iki biçimde toplanır

a. OLAĞAN TOPLANTI:     

14. Maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunun çağırdığı ve düzenlediği toplantının gündemini Yönetim Kurulu saptar.  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.  Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

b. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI:      

Yönetim ya da Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinden 1/5’nin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde yapılması zorunlu olandır.  Yasaya uygun çağrı yerine getirilmezse Denetim Kurulu ya da olağanüstü toplantıyı isteyen üyelerden 3 kişilik bir kurul, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.   Olağanüstü toplantılar için de tüzüğün 14. Maddesi uygulanır.

Madde 16.      Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını koyarak Genel Kurula girerler.  Toplantının başlayabilmesi için tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı zorunludur.  Bu durum bir tutanakla saptanır.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısı toplamının iki katından çok üyelerin katılması gerekir.  Yeter sayının sağlandığı bir tutanakla saptanan toplantı başlatılır.  Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi açar.  Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için açık oya bir Genel Kurul Başkanı ile bir Başkan Vekili ve iki Yazman seçilir.  Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir.  Üyelerin bir oy hakkı vardır.  Her üye oyunu bizzat kendi kullanır.  Vekâleten oy kullanma yoktur.  Fahri üyeler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar.  Kararlar özellikle gerek olmadıkça açık oyla ve salt çoğunlukla alınır.  Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve genel kurul başkanı ile birlikte imzalarlar.  Toplantı sonunda bu tutanak ve belgeler yönetim kuruluna bir belge karşılığında teslim edilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17.      Aşağıdaki hususlar Genel kurulun görev ve yetkileri içindedir:

 1. Yönetim, denetleme ve onur kurulları üyelerini yedekleri ile birlikte seçmek.
 2. Derneğin tüzüğünü değiştirmek
 3. Yönetim, denetleme ve onur kurullarının raporlarını görüşüp Yönetim Kuruluna ibra etmek
 4. Bütçe tasarısını görüşüp kesin biçimini vermek.  Bütçe tasarısına göre fasıllar arası aktarma ve harcama yapma konularında yönetim kuruluna yetki vermek.  Üye aidatlarının ödeme zamanını ve miktarını belirlemek, bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut malların satılmasına ve borçlanma gibi konularda yönetim kuluna yetki vermek
 6. Derneğin uluslararası çalışmalarda yurtdışındaki ilgili kuruluşlara katılması ya da bunlardan ayrılmasına karar vermek
 7. Dernek feshine karar vermek
 8. Üyelikten çıkarılma kararlarını kesinleştirmek
 9. Tüzüğün denetleme hükümleri ile medeni kanunun Genel Kurula tanıdığı hak ve yetkileri kullanıp görevlerini yerine getirmek
 10. İbra edilmeyen Yönetim Kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağını kararlaştırmak
 11. Derneğin kurulmuş ya da kurulacak, kuruluş amaçları aynı olan Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Endüstri Bölgesi ve Serbest Bölge kurması, kurucu heyeti ve/veya bu bölgenin yönetim ve işletmesi ile ilgili kurulan/kurulacak yönetici şirket ya da kuruluşlara katılması yada ayrılması, bu konuda gereken başvuruları yapabilmesi, hangi miktar üzerinden katılım olacağına karar verilmesi, derneği, kurulan ya da katılınan kuruluşta temsil edecek kişinin belirlenmesi konularında Yönetim Kurulunu tam yetkili ve görevli kılmak.
 12. Derneği üye sıfatıyla katılacağı federasyonda temsil etmek üzere temsilcileri seçmek.

YÖNETİM KURULU, KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 18.      Madde 18. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun dernek asil üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçtiği on bir asıl ve on bir yedek üyeden meydana gelir.  Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.  Yönetim Kurulu her yönetim yılı başında yapacağı toplantıda kendi arasından açık oyla bir başkan, bir başkan vekili, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman seçer.  Derneği başkan temsil eder. Başkanın olmadığı hallerde başkan vekili Derneği temsil eder.  Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan olarak toplanır.

Toplantı için üye tam sayısının yarıdan bir fazlası gerekir.  Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.  Geçerli özrü olmaksızın Yönetim Kurulu Toplantılarına üst üste üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşer, yerine ilk yedek üye alınır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek ya da bu hususta üyelerin birine veya birkaçına yetki vermek, derneğe vekil tutulmasını kararlaştırmak.
 2. Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarılmayı onur kuruluna önermeye, yasaklamaya karar vermek,
 3. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönem bütçe tasarısını hazırlayıp genel kurula sunmak,
 4. Yıllık çalışma raporunu hazırlamak, program düzenleyip uygulamak, genel kurulu toplantılarına çağırmak, açmak, genel kurul, denetleme ve onur kurulları kararlarını yerine getirmek,
 5. Genel Kurulca verilmiş ödevleri ve tüzüğün yüklediği görevleri yerine getirmek,
 6. Derneğe çalışanlar almak, çıkarmak, bütçeye göre ücretler saptamak
 7. Yükümlülük altına girmek, yayınlanacak eser ve yapılacak araştırmaları seçmek,
 8. Dernek bütçesinde bölümler ve maddeler açmak, gelirleri kabul edip giderleri onaylamak.
 9. Başkan yardımcısını, genel sekreteri, saymanı seçmek
 10. Genel Kurulla, Yönetim Kurulunca yapılan seçim sonuçları ile alınan önemli kararları üyelere duyurmak
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına ve ayrılmasına karar vermek,
 12. Derneğin kurulmuş ya da kurulacak, kuruluş amaçları aynı olan Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji geliştirme Bölgesi, Endüstri bölgesi ve Serbest Bölge kurması, kurucu heyeti ve/veya bu bölgenin yönetim ve işletmesi ile ilgili kurulan/kurulacak yönetici şirket yada kuruluşlara katılmaya ya da ayrılmaya, bu konuda gereken başvuruları yapmaya, katılımın hangi miktar üzerinden olacağına, derneği kurulan ya da katılınan kuruluşta temsil edecek kişileri belirlemeye son derece yetkili ve görevlidir.

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 19.      Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişiler katında yargı organlarında temsil eder.  Derneğin ve Yönetim Kurulunun başkanıdır.  İşlerin ve çalışmaların yürütülmesine çalışır.  Görevlileri denetler, yönetim kurulu kararlarını yerine getirir.  Genel kurulu açar.

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 20.     

BAŞKAN VEKİLİ:

Başkanın yokluğunda ona ilişkin görevleri yerine getirir. Olağan durumlarda başkana yardım eder.

BAŞKAN YARDIMCISI:

Başkan ve başkan vekilinin yokluğunda onlara ilişkin görevleri yerine getirir.  Olağan durumlarda başkan ve başkan vekiline yardım eder.

GENEL SEKRETERLİK:    

Derneğin yazı işlerini yönetir ve yürütür.  Derneğin sözcülüğünü yapar.   Defter, tutanak ve raporların düzenlenmesinden sorumludur.  Başkanla birlikte Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar.

SAYMAN:

Derneğin akçalı işlerinden sorumludur.  İlgili defter, kayıt ve belgeleri düzenler.  Hesap raporunu ve bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Amacın gerçekleşmesi için Yönetim Kurulu görev ve yetkilerine giren hususlarda çalışarak başkan, başkan vekili, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üyeye yardım ederler.

Yönetim kurulu kararı ile verilen işleri yerine getirirler.

DENETLEME KURULU:

Madde 21.      Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.  Yılda altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirerek raporunu Genel Kurula sunar.  Zorunlu durumlarda Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan ister.

ONUR KURULU:

Madde 22.      Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 5 asil üyeden kurulur.  Üyeler kendi aralarında gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman seçer.  Toplantı üyelerin salt çoğunluğu ile açılır, kararlar çoğunlukla alınır.  Üyelikten boşalma olunca kalan üye sayısı ile devam edilir.  Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılması teklif edilen üyelerin durumunu başkanın çağrısı ile görüşür.  İncelemesini dosya üzerinden yapar.  Gerekli görürse çıkarılması istenen üyenin yazılı ya da sözlü savunmasını alır.

SEÇİM SONUÇLARININ YÖNETİME BİLDİRİLMESİ:

Madde 23.      Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde dernek başkanı tarafından Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin adları, soyadları, meslek ve adresleri yazı ile bildirilir.

KOLLAR VE KOMİSYONLAR:

Madde 24.      Dernek Yönetim Kurulu amaç ve gerçekleştirme çalışmalarını daha başarılı sonuca ulaştırmak üzere kollar ve komisyonlar kurar, kaldırır.  Dernek üyelerinin yönetiminde olacak bu kollar ve komisyonlara dışarıdan yetenekli kimselerde alınabilir.  Kol ve komisyon çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik ve önergeler hazırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM, GELİRLER, DEFTER VE KAYITLAR:

İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde 25.      Derneğin iç denetimi,  Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.  Derneğin merkezinde ilk ve iç denetim; başkan, başkan vekili, genel sekreter ve sayman tarafından yapılır.  Yönetim Kurulu, uzman kişiler görevlendirerek kendi adına özel ve geçici denetim yaptırabilir.  Genel Kurulca seçilmiş Denetleme Kurulu üyeleri dernek iş ve işletmeleri ile muhasebesini her zaman, her yönü ile denetleyebilir.  Tutulması zorunlu defter ve kayıtları sağlamak korumak ve saklamak, Yönetim Kurulunun görevidir.  Derneğin parası ulusal bankalarda saklanır.   Günlük işlemler için 5253 sayılı dernekler yasasında belirtilen miktarda para saymanda bulunur.  Giderler belge karşılığı yapılır ve alanın imzasını taşır.  Her takvim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarı aşan giderler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.  Giderler basılı makbuzlarla alınır.  Bu konuda ayrıntılı bilgiler 5352 sayılı dernekler yasasına göre değerlendirilir.

DERNEK GELİRLERİ:

Madde 26.      Derneğin gelir kaynakları

 1. Üyelerin vereceği giriş ve aylık üye ödentileri tutarını Genel Kurul belirler.
 2. Dernek tarafından düzenlenen toplumsal çalışmalardan sağlanan gelirler.
 3. Dernek tarafından düzenlenen piyango gelirleri.
 4. Dernek mallarından sağlanan gelirler.
 5. İlgili makamların izniyle kabul edilecek ve sağlanacak diğer iç ve dış kaynaklı gelirler.
 6. Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 7. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak bağış ve yardımlar.

Madde 26 / A . DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

            Dernek yönetim kurulu, genel kurulun vereceği yetkiye dayanarak gerçek ve tüzel 3. kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına borçlanabilir. Bu borçlanma nakit borç almak, kredi kullanmak veya kredili mal ve / veya hizmet alımı şeklinde olabilir. Borçlanma derneği ödeme güçlüğüne düşürecek veya derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak şekilde yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 27.      Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.  Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.  Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.  Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.  Bu defterlerin Dernekler Birimi’nden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON KURALLAR VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 28.      Tüzük değişikliği, Genel kurulda hazır üyelerin 2/3 oyuyla yapılır.

DERNEĞİN FESHİ:

Madde 29.      Derneğin feshine karar verebilmesi için bu konuda gündemi görüşen Genel Kurula dernek üyelerinin en az 2/3’ünün katılması zorunludur.  İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler 14. Maddeye göre yeniden toplantıya çağrılır ve bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Ancak kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınması gereklidir.  Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde Valiliğe bildirilir.

FESİHTE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:

Madde 30.      Derneğin feshi durumunda mal varlığı Genel Kurul kararıyla sanayinin gelişmesi alanında çalışan bir kuruluşa bırakılır.  Böyle bir karar alınmaz ve açıklık bulunmazsa mallar hazineye kalır.

UYGULANACAK KURALLAR:

Madde 31.      Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle Dernekler Yasası, daha sonra medeni yasa uygulanır.  Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanılarak Genel Kurul kararı sonuca varılır.

DERNEK KURUCULARI

Madde 32.      Dernek kurucularının ad ve soyadları ve ikametgâhları aşağıda gösterilmiştir.

Ad Soyadı, Tabiiyeti, ikametgah:

 1. SAİT ULUSOY

T.C.

Dostlar Sitesi B Blok No: 83 Ankara

            2.   MEHMET AKYÜREK

T.C.

Dizgi Sok. No. 24/2 Ankara

 1. MUSA ERCAN

T.C.

H. Rahmi Girgin Sok. No: 3/12 Ankara

4.  KERİM KAVACIKLI

T.C.

Mesnevi Sok. No: 38/6 Ankara

5.  SÜLEYMAN DEMİRBÜKEN

T.C.

84. Sok. No: 4/10 Ankara

6.   AHMET ÖZÇELİK

T.C.

Çamlıca Mah. 3. Sok. No: 3/13 Ankara

7.   MEHMET ARSLAN

T.C.

58. Sokak No: 106 Ostim/Ankara

8.  SITKI ÖZTUNA

T.C.

75. Sok. No: 11/11 Emek/Ankara

9.  MEHMET SEVİNÇ

T.C.

Alınteri Bulvarı No: 68 Ostim/Ankara

10.GÜRAY AYDIN

T.C.          

11. Sok. No:23 Ostim/Ankara

11.İBRAHİM TAŞKESTİ

T.C.

100. Yıl Bulvarı No: 114 Ostim/Ankara

12.ALİ DÖĞER

T.C.

7. Sokak No:20 Ostim/Ankara

13.VAHİT DÖĞER

T.C.

7. Sokak No:20 Ostim/Ankara

14.ÖNDER BÜLBÜLOĞLU

T.C.

Alınteri Bulvarı No:162 Ostim/Ankara

15.BÜLENT DOĞAN

T.C.

100 Yıl Bulvarı No: 6 Ostim/Ankara

16.GÜRBÜZ AYDIN

T.C.

100 Yıl Bulvarı 94. Sok. Ostim/Ankara