Görevler

GÖREVLER

A. Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel olmasını sağlamak üzere; sanayici ve iş adamları ile hizmet sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idare ve belediyeler, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki, sosyal ilişkilerini sağlamak.
 
B. Türkiye çapındaki diğer dernekler ile birlikte Sanayici ve İş Adamlarının sektörel bazdaki organizasyonlarını, örgütlenmelerini sağlamak, bilgi ve Pazar desteklerine yardımcı olmak, Ulusal ve Uluslar arası boyutta kredilendirilmelerinde proje geliştirmek ve referans destekler sağlamak.
 
C. Üyeleri olan sanayici ve iş adamlarının eğitim ve bilgilerini arttırmak amacı ile her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek, sergi ve fuarlar açmak.
 
D. İlgili Bakanlıktan izin alarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve amaçlarına yönelik olarak bilimsel araştırma yapan Yurt içi ve Yurt dışı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, destek sağlamak ve iş birliği yapmak.
 
E. Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete, kitap ve broşür yayınlamak. F. Dernek kendi amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar, satar, kiraya verir veya işletebilir. Sahip olduğu malları rehin etme, ipotek verme ve gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinde krediler alma, leasing yoluyla mal edinme yoluna gidebilir.
 
G. Üyelerine hizmet amacıyla dernek binası, lokal, okuma, kitaplık, dinlenme, evi açar ve her türlü inşaatı yaptırabilir. Sanatsal faaliyetlerde bulunabilir.
 
H. T.C Anayasası, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer yasaların imkan verdiği ölçüde aynı amaç için kurulmuş diğer SİAD’lar ile ortaklaşa kurulan Federasyon, Birlik, Konfederasyon, Vakıflara katılabilir. Amaçlarına uygun vakıf kurabilir veya kurulmuş vakıflara iştirak edebilir.
 
I. Çalışmalarına yardımcı olmak üzere değişik unvanlarda personel istihdam edebilir.
 
J. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğinde ve sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak personel işveren işbirliğinin yurt kalkınmasında en verimli en faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olur.
 
K. Yatırımları toplum yararına gerektiği önceliklere, ihracatı teşvik edecek, döviz sağlayacak verimli alanlara yönelecek ve kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder, sınai kalkınmayla ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.
 
L. İlgili Bakanlıktan izin alarak Dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek Dünya çapında diğer kuruluşlar ile iyi niyet, dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurar.
 
M. Ülkemizin diplomatik ve uluslararası ilişkileri paraleline bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İş Birliği ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri, İslam Kalkınma Örgütü üyeleri, RCD, NATO üyesi ülkeler ve yetkili makamların izin vereceği diğer Dünya ülkeleri ile mesleki iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, bu konulardaki Uluslar arası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında görev almak, mesleki hizmetleri koordine etmek.
 
N. Yüksek teknolojinin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirmek amacına yönelik uluslar arası mesleki konferanslar tertip etmek.
 
O. Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde sanayici ve iş adamlarımızın referans bilgi güven ve işbirliğini temin etmek.
 
P. İş ve sanayi gelişimini temin etmek için Uluslar arası işbirliği içinde bulunduğu kurumlar ile üniversite öğrencilerine çırak ve mesleki eğitim öğrencilerine Yurt içinde ve Yurt dışında eğitim imkanları sağlamak, gerektiğinde burs vermek.
 
R. Uluslar arası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayisi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenlemek, fuar, kongre ve diğer organizasyonları tertip etmek.