Amaçlar

AMAÇLAR

T.C Anayasasının öngördüğü prensipler ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren, bölgesel kalkınma yoluyla topyekün kalkınmayı amaçlayan, teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak, yüksek teknolojiye ulaşabilmek için teknoloji transferleri sağlamaya çalışan ve risk sermayesi için gerekli alt yapıyı hazırlayan yabancı sermaye ile ortaklıklar yaparak ulusal firmamıza uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmaya yönelik, sivil toplum örgütü olma özelliğine sahip, ülke menfaatleri çerçevesinde topluma hizmet ve üyelerine bilgi sağlamak ve ulusal çıkarlarımıza uygun çağdaş ve demokratik ülkelerin aynı paraleldeki mesleki kuruluş ve diğer uygun örgütleri arasında, dünya çapında dostluk ve iletişimler kurmak yoluyla uluslararası anlayış, iyi niyet, barış ve işbirliği ile birlik ve beraberlik olgusunu, hiçbir kişisel çıkar ve menfaat gözetmeksizin geliştirmek amacı ile Ostim ve çevresi Sanayici ve İş Adamları olarak hizmet vermek, Organize Sanayi Bölgesi kurmak, kurulan ve kurulacak olan Organize Sanayi Bölgelerine ortak olmak, müteşebbis heyette ve Organize Sanayi Bölgesinin yasal organlarında yer almak.
 
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği’nin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, sanayici ve işadamlarının;
 
a) İş, etik, sosyal, kültürel, ticarî ve malî sorunları konularında çalışmalar yapmak,
b) Üyeleri arasında yoğun biçimde beraberlik ve işbirliği sağlamak, kuruluş amacı aynı olan birlik ve/veya federasyona üye sıfatıyla katılmak ya da ayrılmak,
c) Ticaret ve sanayiinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin kurulmasını teşvik ve yardım etmek, bu işlerle uğraşan birliklerle işbirliğinde bulunmak ve katılmak.
d) Teknoloji üretimi ve üretimde rekabet gücünün arttırılması konularında gerekli çalışmaları yapmaktır.